Специалност: Компютърни техника и технологии
Професия: Техник на компютърни системи


             Професия код: 523050 Специалност код: 5230501
             Квалификационна степен: III степен чрез заплащане или ваучер
             Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование

Модул 1: Въведение в персоналните компютри
Еволюция на електронно- изчислителната техника. Създаване и развитие на РС. Революцията на микрокомпютрите. Логическа организация и физическа реализация на централен процесор, вътрешна памет. Входно-изходни устройства и техните контролери и клавиатура. FDD, HDD, CD-ROM, DVD и др

Модул 2: Приложни програмни продукти
Същност и определение на Приложните програмни продукти. Класификация на Приложните програмни продукти. Работа с Microsoft Office - тексообработка, електронни таблици, презентации и база от данни

Модул 3: Архитектура на РС. Процесори и дънни платки
Компютърни архитектури - същност, видове. Базова архитектура на микрокомпютърна система. Архитектура на дънната платка - видове, шини основни сигнали и характеристики, тактови честоти, интерфейси, разширителни слотове.

Модул 4: Памети и запомнящи устройства
Памет на персонален компютър - терминология, видове, предназначение.организация, адресиране. DMA контролер. Организация на вътрешната памет в персоналния компютър - странирана RAM, interleaved памет, кеширане, видеопамет. Логическа и физическа организация на паметта на персоналния компютър. Памет с произволен достъп RAM - видове, характеристики, физическа организация. Постоянни памети ROM – предназначение, видове, технология "Flash". Начини за промяна на съдържанието на ROMBIOS.

Модул 5: Токозахранващи устройства за компютърни системи
Функции, видове и характеристики на токозахранващите устройства за персонални компютри. Диагностика. Токозахранващи устройства за преносими компютри. Автономни ТЗУ- UPS. Функции, видове, избор на UPS.

Модул 6: Асемблиране на РС
Основни части на персоналния компютър. Стандарти и характеристики. Входен контрол на модулите, работа с техническа документация, каталожна и справочна литература, и нормативни документи (за всеки от компонентите). Процесори- характеристики, температурни режими, особености на монтиране и охлаждане. Параметри и режими на процесора задавани в БИОС. Оперативна памет - избор тестване, монтаж. Дънни платки - избор и оценка. Характеристики на чипеста. Особености и настройка на БИОС. Специфика на монтажа.

Модул 7: Приложен софтуер
Бази данни. Същност и предназначение на БД. Понятие за БД. Модели на данни. Релационни БД. Нормализиране на релации. Системи за управление на БД. /СУБД/ Проектиране на БД. Създаване на БД с MS Access.

Модул 8: Записващи устройства
CD. Структура. Разделение на информацията в диска CD-R, DVD. Разлики между CD и DVD.

Модул 9: Локализиране на дефекти в компютърните системи и мрежи
Методи и средства за локализиране и отстраняване на проблеми и дефекти в компютърни системи (КС) и мрежови среди (МС). Анализ и разграничаване на софтуерни и хардуерни проблеми. Измервателна и диагностична апаратура. Софтуер за тестване и диагностика. Други помощни програми.

Модул 10: Интернет – базирани технологии
Електронна поща. Принципи и организация на търсенето в Интернет. УЕВ сайт. УЕВ страници с диагностични програми.

Модул 11: Компютърни мрежи
Модели за комуникация – OSI и TCP/IP. Физическо ниво. Канално ниво. Мрежово ниво – IP адресиране. Мрежово ниво – IP версия 6. Мрежово ниво - маршрутизация. Мрежово ниво – спомагателни протоколи. Транспортно ниво. Сеансово и представително ниво